4. Giáo dục Đồng Nai thời Độc lập - Xây dựng (1975 - 1998)

Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (30 - 4 - 1975), nền giáo dục cách mạng của tỉnh Đồng Nai bước sang giai đoạn mới: phát triển trong sự thống nhất với nền giáo dục cả nước và gắn liền với nhiệm vụ xây dựng CNXH. Trải qua 23 năm cải tạo và xây dựng, sự nghiệp giáo dục - đào tạo của tỉnh đã qua 3 thời kỳ: Khôi phục, cải tạo và mở rộng mạng lưới trường lớp trên khắp các địa bàn trong tỉnh, đặc biệt là các vùng kháng chiến cũ và kinh tế mới (1975 - 1978); thực hiện cải cách giáo dục theo Nghị quyết 14 - NQ/TW của Bộ Chính trị TW Đảng khóa 4 (1979 - 1986); phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo trong công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước (1987 - 1998).

GIÁO DỤC ĐỒNG NAI THỜI ĐỘC LẬP - XÂY DỰNG (1975 - 1998)


Comments