09. Những thay đổi hành chánh Biên Hòa trong giai đoạn 1954 – 1975 của chính quyền cách mạng

Tháng 4 năm 1955, chính quyền cách mạng tách tỉnh Thủ Biên thành hai tỉnh Biên Hòa và Thủ Dầu Một như trước năm 1951. Năm 1960, chính quyền cách mạng tách một phần đất của tỉnh Biên Hòa để thành tỉnh Long Khánh (cũng cần nói them, địa phận tỉnh Long Khánh gồm phần đất Xuân Lộc và Định Quán - bao gồm cả huyện Tân Phú ngày nay).

Từ tháng 9 năm 1960, chính quyền cách mạng thành lập lại tỉnh Thủ Biên trên cơ sở sáp nhập hai tỉnh Thủ Dầu Một và Biên Hòa.

Từ tháng 7 năm 1961, chính quyền cách mạng chia tách tỉnh Thủ Biên thành tỉnh: Biên Hòa, Thủ Dầu Một, Phước Thành. Tháng 3 năm 1963, tỉnh Biên Hòa trực thuộc tỉnh Bà Biên do chính quyền cách mạng hợp nhất 3 tỉnh Biên Hòa, Bà Rịa, Long Khánh thành tỉnh Bà Biên và tồn tại cho đến tháng 12 năm 1963. Từ tháng 12 năm 1964, chính quyền cách mạng chia tỉnh Bà Biên thành 3 tỉnh:  Biên Hòa, Bà Rịa và Long Khánh như năm 1963.

Năm 1965, chính quyền cách mạng chia tách tỉnh Biên Hòa thành 2 đơn vị hành chánh là  Biên Hòa U1 (gồm thị xã Biên Hòa) trực thuộc Trung Ương Cục miền Nam; tỉnh Biên Hòa nông thôn (gồm các huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch, huyện Vĩnh Cửu, khu vực Trảng Bom).

Tháng 10 năm 1967, chuẩn bị chiến trường cho cuộc Tổng công kích và nổi dậy xuân Mậu Thân, chính quyền cách mạng bố trí các đơn vị hành chánh như sau: sát nhập 2 huyện Vĩnh Cửu và Trảng Bom của tỉnh Biên Hòa nông thôn vào tỉnh Biên Hòa U1.

Từ tháng 5 năm 1971, Bộ Chỉ huy Miền bố trí lại chiến trường. Tỉnh Biên Hòa U1 trực thuộc Phân khu Thủ Biên và tồn tại cho đến tháng 10 năm 1972. Từ tháng 10 năm 1972, chính quyền cách mạng giải thể các phân khu và thành lập lại đơn vị hành chánh cấp tỉnh. Tỉnh Biên Hòa gồm Biên Hòa nông thôn và Biên Hòa U1. Tháng 6 năm 1973, chính quyền cách mạng chia tỉnh Biên Hòa thành 2 đơn vị hành chánh: Thành phố Biên Hòa trên cơ  sở thị xã Biên Hòa; tỉnh Biên Hòa nông thôn, gồm các huyện Long Thành, huyện Nhơn Trạch, huyện Thống Nhất, huyện Tân Uyên, huyện Vĩnh Cửu, huyện Cần Gìơ.

Thành phố Biên Hòa thuộc tỉnh Biên Hòa tồn tại và trực thuộc tỉnh Đồng Nai vào năm 1976 khi chính quyền cách mạng hợp nhất các tỉnh Biên Hòa, tỉnh Bà Rịa – Long Khánh và tỉnh Tân Phú.

Comments