10. Những thay đổi hành chánh của Biên Hòa dưới chế độ Sài Gòn từ năm 1954 đến năm 1975

Năm 1956, chính quyền Sài Gòn thực hiệc cuộc cải cách hành chánh khắp toàn miền Nam. Ngày 22 tháng 10 năm 1956, chính quyền Sài Gòn ra sắc lệnh số 143 NV để :” thay đổi địa giới và tên Đô thành Sài Gòn – Chợ Lớn cùng các tỉnh và tỉnh lỵ tại Việt Nam”. Địa giới và địa danh các tỉnh ở miền Nam thay đổi nhiều, một số tỉnh mới được thành lập.Một số điểm liên quan đến tỉnh Biên Hòa như sau:

Ngày 24/4/1957, chính quyền Sài Gòn tách quận Xuân Lộc thuộc địa bàn tỉnh Biên Hòa thành lập tỉnh Long Khánh.

Ngày 3 tháng 5 năm 1957, chính quyền Sài Gòn ra Nghị định ấn định các đơn vị hành chánh tỉnh Biên Hòa, tỉnh lỵ đặt tại thị xã Biên Hòa. Tỉnh Biên Hòa gồm 4 quận: quận Châu Thành (quận lỵ đặt tại Bình Trước) và ba 3 tổng: Phước Vĩnh Thượng, Phước Vĩnh Trung, Long Vĩnh Thượng, quận Tân Uyên (quận lỵ đặt tại Uyên Hưng), quận Dĩ An (quận lỵ đặt tại xã An Bình), quận Long Thành (quận lỵ đặt tại xã Phước Lộc). Toàn tỉnh có 11 tổng: tổng Phước Vĩnh Thượng, tổng Long Vĩnh Thượng, tổng Phước Vĩnh Trung, tổng An Phước Hạ, tổng Chánh Mỹ Trung, tổng Chánh Mỹ Hạ, tổng Chánh Mỹ Thượng, tổng An Thủy, tổng Long Vĩnh Hạ, tổng Thành Tuy Thượng, tổng Thành Tuy Hạ.

Ngày 9 tháng 9 năm1960, chính quyền Sài Gòn thành lập quận Nhơn Trạch (trên cơ sở đất thuộc quận Long Thành của tỉnh Biên Hòa) và nhập 2 quận Quảng Xuyên, Cần Giờ (tỉnh Phước Tuy) vào tỉnh Biên Hòa. Như vậy, tỉnh Biên Hòa có 6 quận gồm: quận Châu Thành, quận Dĩ An, quận Long Thành, quận Nhơn Trạch, quận Quảng Xuyên, quận Cần Giờ.

Ngày 25 tháng 7 năm 1961, chính quyền Sài Gòn ra Sắc lệnh, tạm thời nhập phần đất phía Nam tỉnh Phước Thành (quận Tân Uyên) vào tỉnh Biên Hòa. Ngày 10 tháng 10 năm 1962, chính quyền Sài Gòn ra Sắc lệnh 192, cắt tổng Long Vĩnh Hạ của quận Dĩ An, tỉnh Biên Hòa nhập vào quận Thủ Đức, tỉnh Gia Định.

Ngày 7 tháng 3 năm 1963, chính quyền Sài Gòn đổi tên quận Châu Thành thuộc tỉnh Biên Hòa thành quận Đức Tu. Ngày 22 tháng 3 năm 1963, thành lập quận mới Công Thanh thuộc tỉnh Biên Hòa, quận lỵ đặt tại Tân Phú. Như vậy, tỉnh Biên Hòa có 8 quận là: quận Đức Tu, quận Công Thanh, quận Tân Uyên, quận Dĩ An, quận Long Thành, quận Nhơn Trạch, quận Quảng Xuyên, quận Cần Giờ (bãi bỏ cấp tổng).

Ngày 17 tháng 11 năm 1965, chính quyền Sài Gòn cắt 2 quận Quảng Xuyên, Cần Giờ thuộc tỉnh Biên Hòa nhập về tỉnh Gia Định. Tỉnh Biên Hòa còn 6 quận: quận Đức Tu, quận Công Thanh, quận Tân Uyên,  quận Long Thành, quận Nhơn Trạch. Tỉnh Biên Hòa tồn tại cho đến tháng 4 năm 1975.

Comments