48. Quá trình hình thành và những thay đổi hành chánh huyện Long Thành

Năm 1698, Thống suất Nguyễn Hữu cảnh kinh lược vùng đất phía Nam và đã thiết lập bộ máy hành chánh trên vùng  đất Đồng Nai. Lúc bấy giờ Long Thành là tổng gồm có hai làng là Thành Tuy và ng Vĩnh trực thuộc huyện Phước Long dinh Trấn Biên. Năm 1808, dinh Trấn Biên đổi thành trấn Biên Hòa, tổng Long Thành được nâng lên cấp huyện trực thuộc phủ Phước Long. Huyện Long Thành có địa giới khá rộng gồm địa bàn Long Thành, Nhơn Trạch, Long Khánh, một phần Xuân Lộc và một phần của quận 9 (TpHồ Chí Minh) hiện nay. Huyện lỵ Long Thành đặt tại thôn Phước Lộc, tương ứng với thị trấn Long Thành ngày nay.

Sau đó, cùng với sự phát triển của làng thôn, xã ấp, các đơn vị hành chánh trực thuộc Long Thành có những thay đổi như: tổng Thanh Tuy chia làm hai tổng gồm Thành Tuy Thượng (tương ứng với địa giới Long Thành) và Thanh Tuy Hạ (tương ứng với địa giới Nhơn Trạch); tổng Long Vĩnh  chia làm hai tổng Long Vĩnh Thượng (tương ứng với một số xã phía bắc Long Thành) và Long Vĩnh Hạ (tương ứng với địa giới một phần quận 9 thuộc Tp Hồ Chí Minh).

Năm 1832, trấn Biên Hòa nâng lên thành tỉnh. Năm 1837, tỉnh Biên Hòa đặt thêm phủ mới là Phước Tuy thì huyện Long Thành thuộc phủ này.

Thời Nam Kỳ thuộc Pháp, năm 1865, Soái phủ Nam Kỳ chia ba tỉnh miền Đồng Nam Bộ (Biên Hòa, Gia Định, Định Tường) thành 13 sở tham biện. huyện Long Thành được gọi là Sở tham biện Long Thành. (tỉnh Biên Hòa có 5 sở tham biện). Năm 1866, tỉnh Biên Hòa chia làm 6 địa hát. Long Thành là một địa hạt.  Sau đó, địa hạt Long Thành đổi thành quận Long Thành thuộc tỉnh Biên Hòa cho đến năm 1954.

Thời kỳ kháng chiến chống Pháp (1945 - 1954), về phía cách mạng có sự thay đổi. Từ năm 1945 đến năm 1951, Long Thành là một huyện thuộc tỉnh Biên Hòa. Từ năm 1951 trở đi, Long Thành là một huyện thuộc tỉnh Bà – Chợ (sáp nhập tỉnh Bà Rịa – Chợ Lớn). Sau năm 1954, huyện Long Thành được sáp nhập lại vào tỉnh Biên Hòa.

Từ năm 1954 đến 1975, vùng đất Long Thành cũng có nhiều sự thay đổi. Ngày 9 tháng 9 năm 1960, chính quyền Sài Gòn chia quận Long Thành ra hai quận: Long Thành và Nhơn Trạch. Về phía chính quyền cách mạng, tùy thuộc vào từng thời kỳ ma chia Long Thành thành 2 huyện Long Thành và Nhơn Trạch (1961). Huyện Long Thành trực thuộc theo sự phân chia chiến trường: Long Thành thuộc tỉnh Thủ Biên (1960), thuộc tỉnh Biên Hòa (1961 và 1964, 1972 - 1975), thuộc tỉnh Biên Hòa (1963), thuộc tỉnh Biên Hòa nông thôn (1965), thuộc Phân khu 4 (10/1967 – 5/1971), thuộc Phân khu Bà Rịa – Long Khánh (1971 – 10/1972).

Sau ngày đất nước thống nhất, huyện Long Thành trực thuộc tỉnh Đồng Nai cho đến năm 1994 thì chia làm 2 huyện: Long Thành, Nhơn Trạch. Huyện Long Thành hiện nay gồm địa giới của tổng Long Vĩnh Thượng và tổng Thành Tuy thượng xưa.

Comments