Quyết định đặt/đổi tên đường Biên Hòa - Giai đoạn 1

     ỦY BAN NHÂN DÂN

        TỈNH ĐỒNG NAI 

       Số: 2854/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

————————————

                 Biên Hòa, ngày 06  tháng 9  năm 2007

 QUYẾT ĐỊNH

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 91/2007/NQ-HĐND ngày 25/7/2007

của HĐND tỉnh Đồng Nai về việc đặt tên, đổi tên đường và công trình

công cộng tại thành phố Biên Hòa

—————————

 ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa Thông tin về hướng dẫn thực hiện một số điều của quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị quyết số 91/2007/NQ-HĐND ngày 25/7/2007 về việc đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tại thành phố Biên Hòa,

             

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Triển khai đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tại thành phố Biên Hòa theo Nghị quyết số 91/2007/NQ-HĐND như sau:

A. TÊN ĐƯỜNG

I. Các đường giữ nguyên tên

1. Ba (03) đường mang tên sự kiện cách mạng: Cách mạng Tháng tám, 30 tháng 4 và Đồng Khởi.

2. Mười hai (12) đường mang tên danh nhân lịch sử: Phan Đình Phùng, Hưng Đạo Vương, Lê Thánh Tôn, Nguyễn Hiền Vương, Nguyễn Trãi, Lý Thường Kiệt, Quang Trung, Trần Quốc Toản, Võ Tánh, Phan Chu Trinh, Nguyễn Thái Học, Cô Giang.

3. Bốn (04) đường mang tên Anh hùng, liệt sĩ cách mạng: Võ Thị Sáu, Huỳnh Văn Lũy, Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn Văn Trị.   

II. Các đường đổi tên

1. Đổi tên đường Bùi Văn Hòa thành tên đường Hoàng Minh Châu.

2. Đổi tên đường Lương Văn Thượng thành tên đường Lữ Mành.

 III. Các tên đường đặt mới

1. Mười một (11) đường đặt tên danh nhân lịch sử, văn hóa dân tộc:

Nguyễn Ái Quốc, Nguyễn Tri Phương, Võ Trường Toản, Trịnh Hoài Đức, Đặng Đại Độ, Bác sĩ Nguyễn Văn Hoài, Nguyễn Thị Tồn, Đặng Đức Thuật, Lê Quý Đôn, Bùi Hữu Nghĩa, Nguyễn Hữu Cảnh.

2. Bốn (4) đường đặt tên những người lãnh đạo nghĩa quân kháng chiến chống thực dân Pháp:

Phan Trung, Trương Định, Trương Quyền, Đoàn Văn Cự.

3. Bốn mươi bốn (44) đường mang tên lãnh tụ cách mạng Việt Nam, lãnh tụ cách mạng ở địa phương và anh hùng, liệt sĩ cách mạng:

Trần Phú, Hà Huy Giáp, Dương Bạch Mai, Trương Văn Bang, Phạm Văn Thuận, Hồ Văn Đại, Trần Minh Trí, Bùi Văn Hòa, Đỗ Văn Thi, Đặng Văn Trơn, Nguyễn Văn Hoa, Dương Tử Giang, Lưu Văn Viết, Lê Thoa, Lương Văn Nho, Hồ Hòa, Điểu Xiển, Phạm Thị Nghĩa, Phạm Văn Diêu, Nguyễn Văn Lung, Hoàng Minh Chánh, Phạm Văn Khoai, Bùi Trọng Nghĩa, Trần Văn Xã, Hoàng Bá Bích, Nguyễn Thành Phương, Nguyễn Bảo Đức, Nguyễn Văn Tỏ, Vũ Hồng Phô, Hồ Văn Thể, Hồ Văn Leo, Nguyễn Thành Đồng, Châu Văn Lồng, Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn Tiên, Đặng Nguyên, Lê Nguyên Đạt, Nguyễn Văn Nghĩa, Nguyễn Văn Ký, Lê A, Nguyễn Văn Trỗi, Trần Văn Ơn, Lý Văn Sâm, Huỳnh Văn Nghệ.

B. TÊN CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG:

I. Giữ nguyên bốn (4) tên công trình công cộng

1. Công viên 30 tháng 4.

2. Công viên chiến thắng Long Bình.

3. Công viên tượng đài chiến thắng sân bay Biên Hòa.

4. Công viên Biên Hùng.

II. Đặt tên mới cho bốn (4) công trình công cộng

1. Công viên Cách mạng Tháng tám (nằm trên đường Cách mạng Tháng tám).

2. Công viên Nguyễn Văn Trị (nằm trên đường Nguyễn Văn Trị dọc bờ sông Đồng Nai từ trụ sở UBND tỉnh Đồng Nai đến cầu Hóa An).

3. Quảng trường Trung tâm thành phố Biên Hòa (nằm trên đường Nguyễn Hữu Cảnh vào Trung tâm hành chính thành phố Biên Hòa theo quy hoạch).

4. Công viên Quyết Thắng nằm trên đường Hà Huy Giáp (nguyên là địa điểm nhà hàng Bến Thành trước đây).

Điều 2. Giao UBND thành phố Biên Hòa xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện việc gắn biển tên đường và công trình công cộng theo hướng dẫn tại Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa Thông tin.

 Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin chủ trì, phối hợp với các ngành chức năng liên quan triển khai việc tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về đặt, đổi tên đường và công trình công cộng; làm rõ ý nghĩa sự kiện lịch sử, thân thế sự nghiệp, công trạng của các danh nhân được chọn đặt tên đường, công trình công cộng ở thành phố Biên Hòa.

Trong quá trình triển khai thực hiện có vấn đề phát sinh lớn báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét tại các kỳ họp sau.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin, UBND thành phố Biên Hòa, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

     

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

 

Huỳnh Thị Nga

Comments