20. Hội nghị thành lập Trung ương Cục miền Nam tại Mã Đà – Chiến khu Đ (tháng 10/1961)

Trung ương Cục miền Nam là một bộ phận của Ban chấp hành Trung ương Đảng, được Ban chấp hành Trung ương ủy nhiệm chỉ đạo toàn bộ công tác của Đảng ở miền Nam. Trung ương Cục miền Nam đặt dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Trung ương, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Chính trị Trung ương.

Ngày 10/10/1961, Hội nghị lần thứ I Trung ương Cục chính thức thành lập Trung ương Cục miền Nam được tổ chức tại Mã Đà căn cứ địa Chiến khu Đ. Ban Thường vụ Trung ương Cục do Ban chấp hành Trung ương chỉ định thành lập  gồm 08 đồng chí:

- Nguyễn Văn Linh (Mười Cúc), Ủy viên BCH Trung ương, Bí thư Trung ương Cục.

- Phan Văn Đáng (Hai Văn), Ủy viên BCH Trung ương, Phó bí thư Trung ương Cục.

- Võ Chí Công (Toàn), Ủy viên BCH Trung ương, Phó bí thư Trung ương Cục.

- Phạm Văn Xô, Ủy viên BCH Trung ương, Ủy viên.

- Phạm Thái Bường, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương, Uy viên.

- Võ Văn Kiệt, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương, Uy viên.

- Trần Lương, Ủy viên BCH Trung ương, Uy viên.

- Trần Văn Quang, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương, Uy viên.

Hội nghị đã nêu lên 10 nhiệm vụ cụ thể đối với các cấp Đảng bộ miền Nam như sau:

- Đẩy mạnh phong trào đấu tranh chính trị của quầng chúng rộng khắp 3 vùng.

- Đẩy mạnh đấu tranh vũ trang phối hợp với đấu tranh chính trị, phá tan kế hoạch Stalây-Staylo của địch, chuẩn bị mọi mặt cho Tổng khởi nghĩa và đối phó với những âm mưu mới của địch.

- Tăng cường công tác binh vận binh lính và sĩ quan trong quân đội địch.

- Đẩy mạnh công tác Mặt trận và dân vận, tập hợp mọi lực lượng, mọi khả năng chống Mỹ.

- Tiếp tục xây dựng và mở rộng căn cứ địa.

- Xây dựng và củng cố chính quyền ở vùng giải phóng.

- Đẩy mạnh công tác kinh tế, tài chính nhằm cải thiện đời sống của nhân dân đáp ứng nhu cầu to lớn của cách mạng.

- Xây dựng và mở rộng cơ sở cách mạng ở thành thị.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục.

- Củng cố, xây dựng, phát triển Đảng và Đoàn.

Việc thành lập Trung ương Cục miền Nam và tổ chức Hội nghị lần thứ I Trung ương Cục đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách về chỉ đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đang chuyển từ khởi nghĩa từng phần sang chiến tranh cách mạng.

Comments