13. Việc thành lập Tỉnh đội dân quân Biên Hoà trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp

Trong những năm đầu kháng chiến chống Pháp, sự phát triển của lực lượng dân quân du kích đặt ra nhu cầu cần tổ chức một hệ thống thống nhất từ Trung ương đến cơ sở. Chấp hành mệnh lệnh của Chánh phủ, ngày 3 tháng 11 năm 1947, Uỷ ban kháng chiến hành chánh Nam Bộ thành lập Phòng dân quân Nam Bộ do đồng chí Lê Duẩn trực tiếp phụ trách. Ở các tỉnh hệ thống lực lượng vũ trang tiến hành thành lập đội bộ dân quân xuống đến cấp xã.

          Thực hiện chủ trương này, tỉnh Biên Hòa thành lập Tỉnh đội bộ dân quân. Ban Chỉ huy Tỉnh đội gồm có các đồng chí: Cao Văn Bổ – tỉnh đội trưởng; Nguyễn Văn Lai – chính trị viên; Nguyễn Văn Trị, Nguyễn Thị Nguyệt – tỉnh đội phó. Các huyện trong tỉnh Biên Hòa đều thành lập Huyện đội  dân quân trên cơ sở sáp nhập các Ban công tác liên thôn. Cụ thể:

- Các ban công tác liên thôn 1,2,3 và 7 nhập thành Huyện đội dân quân Tân Uyên do đồng chí Cổ Tấn Chương phụ trách.

- Các ban công tác liên thôn 4,5,6 sáp nhập thành huyện dân quân Châu Thành do đồng chí Trần Văn Xã phụ trách

- Các ban công tác liên thôn 9,10 sáp nhập thành huyện đội dân quân Xuân Lộc do đồng chí Võ Văn Đức phụ trách.

- Các ban công tác liên thôn 8,11,12,13 và 14 sáp nhập thành huyện đội dân quân Châu Thành do đồng chí Phạm Tự Do phụ trách.

Tại các xã trên địa bàn Biên Hòa đều thành lập cơ quan xã đội bộ. Lực lượng dân quân Biên Hòa được kiện tòan và trở thành lực lượng chủ lực tổ chức các trận tấn công vào quân Pháp, gây cho chúng nhiều thiệt hại nặng nề trên các mặt trận; góp phần đưa phong trào kháng chiến ở Nam Bộ lên một bước mới.

Comments