Tên đường phố ở Biên Hòa

Đường phố ở Biên Hòa được đặt và đổi tên theo 2 quyết định của UBND tỉnh Đồng Nai:
  • Quyết định số 2854/QĐ-UBND ngày 6/9/2007.
  • Quyết định số 12/2013/QĐ-UBND ngày 7/2/2013.


Comments