12. Những ai được thờ trong Văn miếu Trấn Biên hiện nay?

Văn miếu Trấn Biên được tỉnh Đồng Nai xây dựng lại năm 1998. Mục đích tái tạo Văn miếu Trấn Biên là tôn vinh các vĩ nhân, danh nhân văn hoá tiêu biểu dưới hình thức tín ngưỡng dân gian truyền thống, tạo nên một thiết chế sinh hoạt phản ánh các giá trị văn hoá, giáo dục của vùng đất Biên Hoà – Đồng Nai.

Hiện nay, tại Văn miếu Trấn Biên có Nhà bia Khổng Tử trước Khu Nhà thờ chính (Bái đường). Nhà bia đắp nổi chân dung đức Khổng Tử. Ông là người nước Lỗ (Trung Quốc), có tên gọi là Khổng Khâu, tự Trọng Ni, sinh năm 551 và mất năm 479. Ông là một nhà tư tưởng lớn, đề cao đạo đức con người.Tư tưởng của Khổng Tử có ảnh hưởng mạnh mẽ trong những thời kỳ lịch sử của nhân loại; đặc biệt đối với vùng phía Đông châu Á.

Trong Nhà Bái đường, gian trung tâm thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh - anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, danh nhân văn hoá thế giới.          Bệ thờ bằng đá, có tượng danh nhân Hồ Chí Minh được đúc bằng đồng, thể hiện bán thân đặt trang trọng. Phía sau là biểu tượng của mặt trống đồng Ngọc Lũ. Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh năm 1890 và mất năm 1969. Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam.

Gian bên tả Bái đường thờ danh nhân văn hoá tiêu biểu của Việt Nam gồm: Chu Văn An (1292 - 1370), Nguyễn Trãi (1380 - 1442), Nguyễn Bỉnh Khiêm (1491 - 1585), Lê Quý Đôn (1724 - 1784), Nguyễn Du (1765 - 1820).

Gian bên hữu Bái đường thờ những danh nhân văn hoá gắn liền với vùng đất Biên Hoà – Đồng Nai và Nam Bộ xưa gồm: Võ Trường Toản, (? - 1792), Đặng Đức Thuật , Gia định tam gia có: Trịnh Hoài Đức (1765 - 1825), Lê Quang Định (1759 - 1813), Ngô Nhơn Tịnh (?- 1813), Nguyễn Đình Chiểu (1822 -1888), Bùi Hữu Nghĩa (1807 - 1872).

Comments